Organizacja pracy szkoły

Wszystkie klasy rozpoczynają dzień od realizacji programu nauczania o godzinie 8.30.
Po zajęciach wychowania przedszkolnego (klasa”0”) lub edukacji wczesnoszkolnej (klasa”1”) dzieci uczestniczą w bloku przedmiotowym (realizowanym w ramach czesnego), który obejmuje m.in. rozszerzony program nauczania języków obcych, zajęcia komputerowe, zajęcia w terenie, basen oraz religię lub etykę.
W nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III i nauczaniu przedszkolnym o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

Świetlica szkolna

Działa w godz. 7.00 – 17.00. Prowadzone są w niej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz możliwe jest odrabiania prac domowych przy wsparciu nauczyciela.

Bezpieczeństwo

Dzieci przebywają pod stałą opieką nauczyciela w dostosowanych do potrzeb dziecka salach lekcyjnych budynku. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

Obiady

Dzieci mają zagwarantowany obiad podczas przerwy ok. godz. 13.00.

Organizacja zajęć dodatkowych

Rodzice na początku roku szkolnego wpisują swoje Dzieci na listę wybranych płatnych zajęć dodatkowych, np. zajęć tanecznych, języka obcego, zajęć żeglarskich. Zajęcia dodatkowe organizowane i prowadzone są przez nauczycieli specjalistów.

Wspomaganie rozwoju

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia reedukacyjne. 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MEN w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

Edukacja domowa

Szkoła MOZAIKA oferuje także bezpłatne wsparcie Rodzicom decydującym się na edukację swoich dzieci poza szkołą. W tym celu wystarczy złożyć do końca kwietnia roku poprzedzającego realizowanie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą, podanie podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych z załącznikami:
• opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• oświadczeniem rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
• zobowiązaniem rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. A także, przyjść na umówione spotkanie z dyrektorką szkoły w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy w oparciu o statut szkoły Mozaika oraz inne dokumenty wewnątrzszkolne. W przypadku złożenia ww. podania w późniejszym terminie, przewidziana jest opłata roczna.
Podstawa prawna:
Art. 16 ust. 8 do 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o systemie oświaty oraz dokumenty szkoły.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress