Cel

Założenia funkcjonowania SP Mozaika powstały w oparciu o współczesną wiedzę o mechanizmach działania mózgu i logice rozwoju dziecka. Mozaika jest szkolą autentycznie zorientowaną na dziecko, jego potrzeby, świat przeżyć i rozumienie rzeczywistości, dziecięcą kreatywność, indywidualność oraz rożne tempo i sposoby konstruowania wiedzy.
Przyjęta nazwa szkoły w pełni oddaje istotę jej działania. Mozaika charakterów, możliwości, uzdolnień jest pielęgnowana, bo wielość kształtów i kolorów kontrastujących ze sobą i przez to widocznych jednocześnie wzajemnie się uzupełnia i tworzy prawdziwie piękną całość. Ta prawda dotyczy zarówno pojedynczego człowieka jak i całych społeczności. Zamierzamy więc wzmacniać i rozwijać różnorodność w każdym powierzonym nam dziecku posługując się zróżnicowanymi metodami i realizując kształcenie holistyczne.
Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności i niezbędny czas oraz warunki na drodze do uwalniania potencjału każdego ucznia. Jest wspólnotą uczących się i nauczających, w której edukacja skierowana jest ku uniwersalnym wartościom takim jak dobro, piękno i prawda odkrywane, przyswajane i urzeczywistniane w życiu codziennym.
W kształceniu dzieci odpowiedzialnie wykorzystujemy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które stanowią codzienność młodego pokolenia a w pierwszych etapach nauki języków obcych stawiamy na jej praktyczny, komunikacyjny walor.
Pragniemy, by szczególnym kapitałem absolwentów i absolwentek naszej szkoły była postawa otwartości, ciekawości, elastyczności, niezbędna przy samodzielnym, aktywnym uczeniu się, szukaniu i pogłębianiu pasji. To ona, prócz nabytego, wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności gwarantujących łatwe pokonywanie kolejnych etapów edukacyjnych, ma szansę stać się bazą do ich przyszłych osobistych i zawodowych sukcesów.

Misja

Dziecko przekraczające próg naszej szkoły traktowane jest jako osoba, która już na tym etapie posiada jakieś doświadczenie życiowe, predyspozycje, określony temperament, świadomość siebie, a także sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach – nie jest metaforyczną „białą kartką”, którą należy właściwie ukształtować, ale istotą społeczną konsekwentnie komunikująca się z zastaną rzeczywistością i współkreującą ją. Wychodząc z niniejszego założenia chcemy te posiadane doświadczenia i umiejętności dziecka wykorzystać w procesie edukacyjnym wspierając indywidualny rozwój naszych uczniów i uczennic. Chcemy pomoc im odkryć ich mocne strony, nabrać większej samoświadomości i na bazie podstawy programowej projektować adekwatny do możliwości, pasji, zainteresowań indywidualny program rozwoju.

Bliskie są nam zasady porozumienia bez przemocy. W wychowaniu unikamy stosowania kar. Praktykujemy zasady komunikacji interpersonalnej. Korzystamy głównie z pośrednich metod wpływu wychowawczego, które polegają na umożliwieniu dzieciom doświadczenia poczucia własnej wartości, radości bycia w grupie, przyjmowania oraz udzielania pomocy, przyjaźni, współdecydowania, więzi.

Nauka

Nauczanie w naszej szkole opiera się na głównych założeniach konstruktywizmu pedagogicznego – nurtu doceniającego aktywność badawczą dzieci, a także sam proces dochodzenia do wiedzy.

Metody podające, typowe dla tradycyjnej szkoły, bazujące na przekazie i magazynowaniu wiedzy, zostają zastąpione metodami aktywizującymi dzieci, polegającymi głównie na stawianiu przed dziećmi intrygujących, fascynujących zadań, w których doświadczają wszystkimi zmysłami, rozwiązują problemy, stawiają hipotezy i je weryfikują. Dzięki temu wiedza zostaje samodzielnie konstruowana przez uczniów przy wsparciu nauczyciela. Tym samym, zostaje doceniony osobisty punkt widzenia dziecka, jego przemyślenia, obserwacje a także doświadczenia pozaszkolne, odwaga poznawcza, umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów, a także zadawania pytań.

Nauka przebiega w dobrze wyposażonych, estetycznych i ergonomicznych salach, w mało licznych grupach a nauczyciel i dyrektor szkoły jest łatwo dostępny.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress